Produkty zakazane

§ 2.


1) Sprzedawca odmawia zawarcia Umowy przedaż albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu Umowy przedaży, jeżeli Klient naruszy niniejsze postanowienia, w szczególności:
a) przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, bron i amunicję;
b) przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
c) przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;
d) przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
e) przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
f) przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
g) przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne
h) walory zbywalne;
i) przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona;
j) przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
Zawartość przesyłek wymienionych w lit. a)-i) powyżej stanowią rzeczy wyłączone z przewozu oraz obrotu pocztowego.
2) W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień punktu 1, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy przedaży. W przypadku nadania przesyłki, o których mowa w punkcie 1 i przyjęcia ich do przewozu przez przedawcę, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu ich przewozu jest wyłączona.

§ 3.


Sprzedawca ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku:
a) niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej;
b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta;
c) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.


§ 4.


Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca w okolicznościach uzasadniających domniemanie działania wbrew niniejszym postanowieniem lub obowiązującym przepisom prawa powszechnego niezwłocznie powiadamia właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.


§ 5.


1) Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Sprzedawca może żądać od Klienta jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom zawartym w liście przewozowym, w szczególności, czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
2) W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie przesyłki może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia Sprzedawcy, Sprzedawca może żądać jej otwarcia przez Klienta, a w przypadku, gdy wezwanie Klienta do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu usług.

2019 SLS. Wszelkie prawa zastrzeżone