Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.sls.info.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SLS.INFO.PL

 

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

VI. Warunki zawierania umów sprzedaży

VII. Sposoby płatności

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego usług elektronicznych

IX. Procedura odbioru i doręczenia przesyłki

X. Koszt, termin i sposoby dostawy

XI. Tryb postępowania reklamacyjnego usług transportowych

XII. Prawo odstąpienia od umowy

XIII. Własność intelektualna

XIV. Postanowienia końcowe

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.sls.info.pl prowadzony jest przez Jerzego Olkis wykonującego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. S-UNIT JERZY OLKIS wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wczasowa 16A/1, 40-671 Katowice, NIP: 6341571238, REGON: 364762854, adres poczty elektronicznej (e-mail): bop@sls.info.pl, tel. +48 575 884 443 .

2. Serwis www.sls.info.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.sls.info.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawierania Umów Sprzedaży, zasady odbioru i doręczania przesyłek, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.sls.info.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.sls.info.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.sls.info.pl użyte są w celach informacyjnych.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.sls.info.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KALKULATOR OBLICZENIOWY - usługa elektroniczna umożliwiająca Użytkownikom obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika.

5. KLIENT, NADAWCA – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

8. PODWYKONAWCA - firma kurierska lub transportowa, z którą Sprzedawca zawarł umowy handlowe na podwykonawstwo usług.

9. PRODUKT – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

11. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.sls.info.pl

12. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Jerzy Olkis wykonujący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. S-UNIT JERZY OLKIS, ul. Wczasowa 16A/1, 40-671 Katowice, NIP: 6341571238, REGON: 364762854.

13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

14. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

16. NEWSLETTER – usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących usług dostępnych w Serwisie.

17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b) prowadzenie Konta w Serwisie,

c) korzystanie z Kalkulatora Obliczeniowego,

d) korzystanie z Newslettera.

2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalkulatora Przeliczeniowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Kalkulatora przez Usługobiorcę.

c) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bop@sls.info.pl

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta może nastąpić po wcześniejszym uregulowaniu przez Usługobiorcę opłat należnych Usługodawcy za usługi świadczone w ramach Serwisu.

 

VI. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Serwisie.

5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.sls.info.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

6. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

Ø potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

Ø oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

Ø pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

Ø niniejszy Regulamin.

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu Produktu (faktura VAT).

 

VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.

2. W przypadku płatności przelewem wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
ING Bank Śląski S.A. 30 1050 1214 1000 0092 2809 2434  P.H.U. S-UNIT JERZY OLKIS, ul. Wczasowa 16A/1, 40-671 Katowice, NIP: 6341571238. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Usługa stanowiąca Produkt zostanie wykonana dopiero po jej opłaceniu.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bop@sls.info.pl

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

IX. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy przesyłki są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od gabarytów oraz wagi przesyłki.

2. Przesyłki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD).

3. Dostawa przesyłki przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 1 Dzień Roboczy (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

X. PROCEDURA ODBIORU I DORĘCZENIA PRZESYŁKI

1. Po internetowym zgłoszeniu na stronie Serwisu, za potwierdzeniem przedstawiciela Sprzedawcy, przesyłka jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości, ustalonego dnia przez przedstawiciela Sprzedawcy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przekazania przesyłek do Podwykonawcy celem doręczenia.

3. Przesyłki doręczane są pod wskazany przez Nadawcę adres. Sprzedawca i Podwykonawca doręczający przesyłki, nie mają obowiązku doręczania przesyłek do rąk własnych adresata przesyłki, chyba że, Nadawca zastrzeże, że paczkę może odebrać tylko adresat.

4. Podwykonawca podejmuje dwie próby doręczenia.

5. W przypadku gdy adresat nie odbierze lub odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.

6. Przesyłki obsługiwane przez Podwykonawcę odbierane są w każdy dzień roboczy, a doręczane są na odrębnych zasadach, wg regulaminu Podwykonawcy.

7. Nadawca jest obowiązany wydać przesyłkę Sprzedawcy w stanie umożliwiającym jej bezpieczny przewóz w opakowaniu, które redukuje ryzyko uszkodzenia lub jakiegokolwiek innego uszczerbku przesyłki oraz odpowiednio opisaną ze względu na jej zawartość i sposób przewozu w szczególności poprzez oznakowanie "góra/dół" lub "uwaga szkło".

8. Podstawą terminowego doręczenia przesyłki jest prawidłowo wypełniony list przewozowy, zawierający wszystkie niezbędne oraz wymagane prawem przewozowym informacje.

9. Z przewozu wyłączone są rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja, narkotyki lub leki ( również te bez recepty oraz suplementy) i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje, a także towary opodatkowane akcyzą w tym: papierosy, alkohol, tytoń.

10. Przesyłka może zostać skontrolowana przez Policję lub służby celne państw, przez które przesyłka będzie transportowana. Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia może zostać przeprowadzona wyżej opisana kontrola, co do zgodności przesyłki z oświadczeniami Nadawcy oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.

11. Opisane w punkcie 9 oraz 10 ewentualne niezgodności oświadczeń co do przesyłki stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do transportu, oraz stwarzają podstawy do pociągnięcia Nadawcy do odpowiedzialności prawnej przed odpowiednimi organami prawa.

 

XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO USŁUG TRANSPORTOWYCH

1. Przesyłka nadana za pośrednictwem Serwisu w momencie doręczenia powinna zostać sprawdzona przez osobę odbierającą w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia lub jakiegokolwiek ubytku przesyłki osoba odbierająca ma prawo zażądać od kuriera niezwłocznego spisania protokołu szkody, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki, jak i opakowania oraz inne dane wymagane przepisami prawa przewozowego.

2. Zgłoszenie odpowiedniego żądania reklamacyjnego można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bop@sls.info.pl.

3. W powyższym żądaniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe w okresie od jej przyjęcia do przewozu od Nadawcy do momentu wydania przesyłki Podwykonawcy, który przejmuje odpowiedzialność za przesyłkę. Sprzedawca oraz Podwykonawca ponoszą odpowiedzialność zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo przewozowe oraz innymi właściwymi przepisami.

7. Przewoźnik (Podwykonawca) nie ponosi odpowiedzialności określonej w punkcie 6, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.

 

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym została zawarta Umowa Sprzedaży.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest usługa przewozu rzeczy, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sls.info.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Jerzego Olkis wykonującego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. S-UNIT JERZY OLKIS, ul. Wczasowa 16A/1, 40-671 Katowice, NIP: 6341571238, REGON: 364762854. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sls.info.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sls.info.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik nr 1

 

 • Zasady przygotowania przesyłki przez Klienta

  § 1.


  1) Klient jest zobowiązany oddać przesyłkę Sprzedawcy w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
  2) Przesyłka, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Klient zobowiązany jest oddać w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:
  a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
  b) być odpowiednio wytrzymałe;
  c) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
  d) być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostroz nie zkło , „ o ra do ł , „ ie przewracac , itp. opakowaniu paczki nie wolno stosowac zabezpieczen mogących uszkodzic tą i inne przewoz one Produkty.
  3) Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jego masy.

   

   

   

 • Produkty zakazane

  § 2.


  1) Sprzedawca odmawia zawarcia Umowy przedaż albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu Umowy przedaży, jeżeli Klient naruszy niniejsze postanowienia, w szczególności:
  a) przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, bron i amunicję;
  b) przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
  c) przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;
  d) przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
  e) przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
  f) przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
  g) przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne
  h) walory zbywalne;
  i) przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona;
  j) przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
  Zawartość przesyłek wymienionych w lit. a)-i) powyżej stanowią rzeczy wyłączone z przewozu oraz obrotu pocztowego.
  2) W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień punktu 1, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy przedaży. W przypadku nadania przesyłki, o których mowa w punkcie 1 i przyjęcia ich do przewozu przez przedawcę, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu ich przewozu jest wyłączona.

  § 3.


  Sprzedawca ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku:
  a) niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej;
  b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta;
  c) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.


  § 4.


  Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca w okolicznościach uzasadniających domniemanie działania wbrew niniejszym postanowieniem lub obowiązującym przepisom prawa powszechnego niezwłocznie powiadamia właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.


  § 5.


  1) Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Sprzedawca może żądać od Klienta jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom zawartym w liście przewozowym, w szczególności, czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
  2) W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie przesyłki może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia Sprzedawcy, Sprzedawca może żądać jej otwarcia przez Klienta, a w przypadku, gdy wezwanie Klienta do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu usług.

2019 SLS. Wszelkie prawa zastrzeżone